Changjiang-2 reactor, Bruce-8 reactor, Piqua reactor